مقاله بنده پیرامون استفاده از صنعت تشخیص در عکاسی در سایت لنزک

 مطلبی پیرامون سنجاق بازی های عاشقانه  در نشریه الکترونیکی هنرهای تجسمی خط مگ

مصاحبه با پایگاه خبری شعاع مشرق